Zajęcia sportowe 7 dni w tygodniu oraz otwarte obiekty sportowe to podstawa aktywizacji lokalnych społeczności!

AKTYWNY ORLIK

Samorządowe obiekty sportowe: Orliki, hale sportowe oraz obiekty szkolne – to infrastruktura,
która powinna być dostępna dla każdego.

Dzięki działaniom realizowanym w ramach zadania Aktywny Orlik każdy ma szansę:

 • skorzystać z bezpłatnych i różnorodnych zajęć sportowych 7 dni w tygodniu,
 • trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry sportowej,
 • regularnie uprawiać sport,
 • poznać ludzi i dzielić z nimi sportowe pasje,
 • dbać o zdrowie i formę fizyczną,
 • spędzać aktywnie czas z bliskimi.

Chcesz, aby Twój Orlik/szkoła dołączył do realizacji zadania Aktywny Orlik?

 1. Zgłoszenie kandydatów na prowadzących zajęcia przez JST.
 2. Do 100 godzin sportowych aktywności 7 dni w tygodniu.
 3. Organizacja ogólnorozwojowych zajęć i wydarzeń sportowych dla wszystkich.

Zgłoś Się Do programu

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1. Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w programie?

Wniosek może złożyć każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) będąca właścicielem samorządowego obiektu sportowego.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 2?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania JST do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we Wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §17 ust. 8 Regulaminu Programu.

3. Czy JST może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak. Na każde zadanie Wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

4. Kto może złożyć wniosek w imieniu JST?

Wniosek w imieniu JST może być złożony przez „JST/Administrator Obiektu” (JST/AO), tj. jednostki organizacyjne samorządu nieposiadające osobowości/zdolności prawnej albo „Administrator Obiektu”  (AO)., tj. inne podmioty zarządzające Obiektem i posiadające osobowość/zdolność prawną.
Wskazanie przez JST (za pośrednictwem Platformy) danej JST/AO albo AO jako uprawnionego do złożenia Wniosku jest równoznaczne do upoważnieniem tej JST/AO albo AO do działania w tym zakresie pod warunkiem posiadania stosownego umocowania do działania w tym zakresie.

5. Jaki wkład finansowy lub inny wnosi JST?

JST, JST/AO na potrzeby realizacji Programu zapewni udostępnienie Orlika i innych samorządowych obiektów sportowych (do przeprowadzenia do 20 godzin zajęć sportowych poza Orlikiem). Pomiędzy JST a Realizatorem krajowym zostanie zawarta umowa („Porozumienie o współpracy”) regulująca zakres i warunki współpracy, w tym w szczególności obowiązki JST związane z realizacją Zadania Aktywny Orlik

x

  Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
  i być zawsze na bieżąco?

  Zostaw swój adres e-mail!

  W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!