Zajęcia sportowe w soboty i niedziele to szansa na dodatkową aktywność dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Aktywny weekend

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach Aktywnego Weekendu więcej dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • zadba o swoją sprawność i zdrowie,
 • skorzysta z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
 • będzie mogło rozwijać swoje pasje i umiejętności,
 • stworzy dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną,
 • pozna wartość aktywnego odpoczynku,
 • obniży poziom stresu i agresji,
 • podniesie wiarę w siebie i własne możliwości.
 1. Zgłoszenie kandydatów przez organ prowadzący szkołę.
 2. Zaplanowanie optymalnego wykorzystania obiektu szkolnego.
 3. Zapewnienie infrastruktury, obsługi oraz sprzętu.
 4. Działanie przez sport!

Zgłoś Się Do programu

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

1. Kto jest uprawniony do składania wniosków i wzięcia udziału w programie?

Do składania wniosków uprawnione są organy prowadzące szkoły publiczne.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 1?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania OPS do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §9 ust. 6 Regulaminu.

3. Czy JST/Szkoła może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak, na każde zadanie wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

4. Czy Szkoła może złożyć wniosek samodzielnie?

Tak. Działania przypisane OPS mogą być realizowane na zasadach wynikających z Regulaminu przez szkołę publiczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe jako jednostkę organizacyjną samorządu/innego podmiotu nieposiadającą osobowości/zdolności prawnej (dalej „Szkoła”).

W przypadku, w którym działania przypisane OPS będą realizowane przez Szkołę, stroną zawieranego w ramach Zadania Aktywny Weekend Porozumienia o współpracy będzie OPS jako organ prowadzący szkołę reprezentowany przez dyrektora szkoły działającego na podstawie stosowanego umocowania.

5. Jaki wkład finansowy lub inny wnosi JST?

OPS na potrzeby realizacji Programu udostępni szkolną infrastrukturę sportową. Pomiędzy OPS a Realizatorem krajowym zostanie zawarta umowa („Porozumienie o współpracy”) regulująca zakres i warunki współpracy, w tym w szczególności obowiązki szkoły związane z realizacją Zadania Aktywny Weekend oraz wycenę świadczenia jakim jest udostępnienie sportowej infrastruktury szkolnej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży podczas weekendów (soboty i niedziele).

Nie można udostępniać i planować zajęć na Obiektach, które nie mają fizycznej możliwości ich wykorzystania – brak wolnych godzin, bądź planować zajęć we wszystkich Szkołach bez względu na rzeczywiste zapotrzebowanie.

x

  Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
  i być zawsze na bieżąco?

  Zostaw swój adres e-mail!

  W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!