Polityka Prywatności w Serwisie internetowym www.aktywnaszkola.pl

 • Definicje. 

Administrator – Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Zamkowa 6, wpisana pod numerem KRS  0000037541, NIP: 5251437955, Regon: 012070310

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w systemie informatycznym lub poza nim, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem  www.aktywnaszkola.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.

Program – Program „Aktywna Szkoła” prowadzony przez Administratora jako Realizatora krajowego w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Platforma – część serwisu internetowego dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników służąca do dokonywania czynności związanych w realizacją Programu.

Regulamin Programu – dokument regulujący zasady realizacji Programu „Aktywna Szkoła” przyjęty przez Administratora jako Realizatora krajowego opublikowany w Serwisie. 

 • Dane kontaktowe Administratora.  

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

Fundacja Orły Sportu
ul. Zamkowa 6,
84-100 Puck 

e- mail: kontakt@aktywnaszkola.pl

 • Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator gromadzi dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. 
 • Administrator gromadzi również dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika Serwisu w celu umożliwienia mu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu w celach związanych z realizacją Programu „Aktywna Szkoła”.
 • Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
 • Użytkownik korzystający z Serwisu.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora: 

 • w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora w zakresie realizacji Programu;  
 • w celach analitycznych i statystycznych (w tym poprzez rejestrowanie w tzw. logach systemowych) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności oraz dostarczanych treści; 
 • w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem (w tym poprzez rejestrowanie w tzw. logach systemowych) – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu, który oprócz funkcji informacyjnej pełni również funkcję narzędzia elektronicznego służącego do usprawnienia realizacji Programu. 
 • Użytkownik korzystający z Platformy
 • Serwis posiada część dostępną tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. Jest ona przeznaczona dla interesariuszy Programu wskazanych w Regulaminie Programu, w tym osób prowadzących zajęcia. Umożliwia ona wykorzystywanie dodatkowych funkcji Serwisu służących do prawidłowej realizacji Programu takich jak składanie wniosków w ramach prowadzonej do Programu rekrutacji, a także do dokonywania przez osoby prowadzące zajęcia rozliczeń realizowanych zadań (w tym do prowadzenia elektronicznego dziennika zajęć), a Administratorowi oraz wskazanym w Regulaminie Programu interesariuszom do sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań i ich weryfikacji.
 • Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta oraz prawidłowej realizacji Programu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a tym samym realizacji Programu. 
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu są dostępne w Regulaminie Programu.
 • Formularz kontaktowy 
 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 • Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wskazanych w formularzu skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. 
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegająca na komunikacji z Użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Pliki Cookie oraz podobna technologia.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis.  Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. 

Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawowe informacje na temat tych narzędzi wyświetlają się w banerze plików cookie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

 • Zarządzanie ustawieniami plików cookie. 

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest konieczne do funkcjonowania Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 

W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem banera cookie. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookie Użytkownik powinien zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w jego urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu. 

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem banera cookie. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. 

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/105082

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

 • Bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Dostęp do danych przetwarzanych w Serwisie mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
 • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
 • Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https). 
 • Odbiorcy danych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 • Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Platformy mogą być ujawniane interesariuszom Programu zgodnie z przypisanymi im kompetencjami wynikającymi z Regulaminu Programu np. dane osobowe osoby prowadzącej zajęcia udostępniane są szkole sprawującej nadzór nad realizacją przez osobę prowadząca zajęcia zajęć sportowych. Dane są ujawnianie w ramach poszczególnych funkcjonalności Platformy. 
 • Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Platformy mogą być udostępniane Ministrowi Sportu i Turystyki, który, w ramach realizacji zadań publicznych, finansuje ze środków budżetu państwa przeprowadzenie Programu i w stosunku, do którego Administrator ma w szczególności obowiązki sprawozdawcze. 
 • Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia informatycznego oraz usługi IT, usługi hostingu. 
 • Uprawnienia Użytkownika.
 • Możliwość skorzystania z poszczególnych praw i ich zakres zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO) oraz żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 
 • Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa)
 • Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzielił. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 
 • Użytkownik może zrealizować swoje prawa kontaktując się z Administratorem. 
 • Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania i podstawy prawnej przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 • Zmiana Polityki Prywatności 
 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
 • Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną opublikowane w Serwisie i wejdą̨ w życie z chwilą ich zamieszczenia. 
 • Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 27 marca 2024 roku. 
x

  Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
  i być zawsze na bieżąco?

  Zostaw swój adres e-mail!

  W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!