Aktywny Orlik (zadanie 2)

Aktywny Orlik

– Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych

1. Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w programie?

Wniosek może złożyć każda Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) będąca właścicielem samorządowego obiektu sportowego.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 2?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania JST do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we Wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §17 ust. 8 Regulaminu Programu.

3. Czy JST może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak. Na każde zadanie Wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

4. Kto może złożyć wniosek w imieniu JST?

Wniosek w imieniu JST może być złożony przez „JST/Administrator Obiektu” (JST/AO), tj. jednostki organizacyjne samorządu nieposiadające osobowości/zdolności prawnej albo „Administrator Obiektu”  (AO)., tj. inne podmioty zarządzające Obiektem i posiadające osobowość/zdolność prawną.
Wskazanie przez JST (za pośrednictwem Platformy) danej JST/AO albo AO jako uprawnionego do złożenia Wniosku jest równoznaczne do upoważnieniem tej JST/AO albo AO do działania w tym zakresie pod warunkiem posiadania stosownego umocowania do działania w tym zakresie.

5. Jaki wkład finansowy lub inny wnosi JST?

JST, JST/AO na potrzeby realizacji Programu zapewni udostępnienie Orlika i innych samorządowych obiektów sportowych (do przeprowadzenia do 20 godzin zajęć sportowych poza Orlikiem). Pomiędzy JST a Realizatorem krajowym zostanie zawarta umowa („Porozumienie o współpracy”) regulująca zakres i warunki współpracy, w tym w szczególności obowiązki JST związane z realizacją Zadania Aktywny Orlik

6. Kiedy i jak można zgłosić się do programu?

Zgłoszenie udziału w Programie na rok 2024 następuje poprzez złożenie stosownego wniosku w formie elektronicznej z wykorzystaniem Platformy (dalej „Wniosek”), który dostępny jest pod adresem: www.aktywnaszkola.pl

Rekrutacja jest prowadzona raz w roku. W 2024 roku rekrutacja zostanie przeprowadzona terminie 2 – 19 kwietnia.

Realizator krajowy zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu trwania rekrutacji wskazanego w Ogłoszeniu o rekrutacji.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Realizatora krajowego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

7. W jakim wymiarze godzin prowadzić należy zajęcia sportowe w ramach zadania 2?

Zajęcia sportowe powinny być prowadzone 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych. Maksymalna liczba godzin zajęć sportowych dla Orlika finansowanych w ramach Programu wynosi 100 godzin miesięcznie. W przewidzianej maksymalnej liczbie godzin dopuszcza się możliwość prowadzenia do 20 godzin zajęć sportowych poza Orlikiem tj. m.in. na innych samorządowych obiektach sportowych.

Możliwe jest wykorzystanie 100 godzin dofinansowania na zajęcia w całości na obiektach innych niż orliki w sytuacji gdy JST nie posiada orlika, bądź jest w trakcie modernizacji/remontu.

8. Czy zajęcia mają odbywać się wyłącznie na terenie Orlika?

Zadanie 2 będzie realizowane na samorządowych obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” (dalej „Orlik”), przy czym dopuszcza się możliwość prowadzenia do 20% zajęć sportowych poza Orlikiem tj. m.in. na innych samorządowych obiektach sportowych.

Możliwe jest wykorzystanie 100 godzin dofinansowania na zajęcia w całości na obiektach innych niż orliki w sytuacji gdy JST nie posiada orlika, bądź jest w trakcie modernizacji/remontu.

9. Ile obiektów może wskazać JST?

JST będąca właścicielem Orlika może złożyć Wniosek na każdy obiekt, którego jest właścicielem i który powstał w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”.

10. Jakie warunki musi spełniać osoba prowadząca zajęcia, aby wziąć udział w programie?

Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba wytypowana przez JST, a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego. Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Orlik mogą być nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego oraz inne  osoby, które posiadają umiejętności i doświadczenie umożliwiające organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych wyznaczone przez JST.

11. Ilu kandydatów prowadzących zajęcia może zgłosić JST/AO do wzięcia udziału w zadaniu?

JST może zgłosić dowolną liczbę kandydatów/kandydatek na Osoby prowadzącej zajęcia przypisane do Orlika, pod warunkiem zachowania przez wszystkie Osoby prowadzące zajęcia łącznego limitu godzin, o którym mowa w §13 ust. 8 Regulaminu. Określając liczbę kandydatów/kandydatek JST powinna wziąć pod uwagę m.in. możliwość czasowych niedyspozycji Osób prowadzących zajęcia i zasady realizacji wzajemnych zastępstw.

12. Jakie są kryteria oceny wniosków?

W ramach naboru ocenie podlegają kryteria formalne i merytoryczne.

1) W ramach kryteriów formalnych oceniane będzie prawidłowe wypełnienie Wniosku i jego zgodność z zapisami Ogłoszenia o rekrutacji.

2) W ramach kryteriów merytorycznych oceniane będą: liczba Osób prowadzących zajęcia, kwalifikacje (wykształcenie i posiadane uprawnienia) Osoby prowadzącej zajęcia (np. wykształcenie kierunkowe, posiadane licencje trenerskie, instruktorskie); zaprezentowany przez Osobę prowadzącą zajęcia plan działań (roczny harmonogram pracy) o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujący i aktywizujący społeczność lokalną), który będzie zawierał informacje o sposobie rekrutacji uczestników; doświadczenie i kompetencje Osoby prowadzącej zajęcia (np. staż pracy na Orliku; osiągnięte i potwierdzone sukcesy w pracy animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i organizacjach, inne udokumentowane działania). JST jest zobowiązana do zweryfikowania wszelkich dokumentów (w tym informacji) przekazanych jej przez kandydata/kandydatkę na Osobę prowadzącą zajęcia.

13. Czy wnioski należy przesłać do operatora drogą pocztową?

Nie. Wnioski wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną. Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie elektronicznym.

14. Czy przy składaniu wniosku liczy się kolejność złożenia wniosku?

Nie. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek powinien być złożony najpóźniej do dnia wskazanego przez Realizatora krajowego w Ogłoszeniu o rekrutacji. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

15. Skąd będziemy wiedzieć, że JST dostała się do Programu?

W wyniku analizy Wniosków powstanie lista Orlików zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu 2 oraz lista rezerwowa (opublikowana na Stronie Internetowej Programu). O dokonanym wyborze Realizator krajowy poinformuje JST drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we Wniosku. Ocena Wniosków jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Rozpoczęcie realizacji zajęć w ramach Zadania 2 nastąpi pod warunkiem zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy JST a Realizatorem krajowym oraz Umowy zlecenia pomiędzy Realizatorem krajowym, a Osobą prowadzącą zajęcia.

16. Na jakiej podstawie i w jakiej formie osoby prowadzące zajęcia będą współpracować z operatorem programu Aktywna Szkoła?

Warunkiem zawarcia z Umowy zlecenia z Osobą prowadzącą zajęcia jest: niefigurowanie tej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz przedstawienie Realizatorowi krajowemu informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za:

 1. a) przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego,
 2. b) przestępstwa określone w art. 189a (handel ludźmi) oraz art. 207 (znęcanie się) Kodeksu karnego,
 3. c) przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione, określone w przepisach prawa obcego.

Zawarcie przez Realizatora krajowego Umowy zlecenia z Osobą prowadzącą zajęcia jest możliwe po zawarciu Porozumienia o współpracy. Realizator krajowy nie podejmie żadnych działań związanych z zawarciem Umowy zlecenia z Osobą prowadzącą zajęcia do czasu dostarczenia mu przez JST podpisanego Porozumienia o współpracy.

17. Czy można wpisać do zadania kilku prowadzących zajęcia traktując, że jeden z nich będzie tzw. głównym prowadzącym, a pozostali będą go tylko zastępować w razie nieobecności lub będą zajęcia prowadzić rotacyjnie np. co miesiąc?

Nie ma tzw. głównego prowadzącego. Określając liczbę kandydatów/kandydatek JST powinna wziąć pod uwagę m.in. możliwość czasowych niedyspozycji Osób prowadzących zajęcia i zasady realizacji wzajemnych zastępstw. W przypadku występowania czasowej niedyspozycji Osoby prowadzącej zajęcia, przypisane jej w harmonogramie zajęcie co do zasady powinny być prowadzone przez inną zakwalifikowaną do Programu Osobę prowadzącą zajęcia. JST zobowiązana jest do akceptacji złożonego przez Osobę prowadzącą zajęcia harmonogramu zajęć zgodnie z zapisami §17 ust. 8 Regulaminu.

18. Na podstawie czego ma być sporządzone rozliczenie?

Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do utworzenia, w każdym miesiącu realizacji Zadania Aktywny Orlik, miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć oraz grupy, do której są kierowane zajęcia (w szczególności z podziałem wiekowym np. dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy). Harmonogram musi zostać utworzony do końca danego miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do dokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu na Platformie. Harmonogram podlega każdorazowemu zatwierdzeniu przez Szkołę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od wprowadzenia harmonogramu na Platformę przez Osobę prowadzącą zajęcia.

19. W jaki sposób będą weryfikowane zajęcia i ilość uczestników na zajęciach i jak osoba prowadząca zajęcia będzie się rozliczać z ich wykonania oraz czy prowadzący zajęcia raportuje bezpośrednio do operatora czy do JST/AO?

Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do składania miesięcznych raportów oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych jej zadań. Raporty będą składane przy wykorzystaniu Platformy w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przeprowadzone zajęcia. Raporty każdorazowo będą akceptowany przez JST/OPS/Szkołę z realizacji zajęć ujętych w harmonogramie za dany miesiąc. Zaakceptowany miesięczny raport stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury na podstawie, którego zostanie dokonana wypłata należnego Osobie prowadzącej zajęcia wynagrodzenia. Raport za miesiąc listopad w roku 2024 oraz raport roczny powinien zostać złożony najpóźniej do 10 grudnia danego roku.

20. Czy niezrealizowane godziny w danym miesiącu będzie można “odrobić”? Ewentualnie w jakiej formie i do jakiego czasu?

Nie ma możliwości odrobienia nieprzepracowanych w danym miesiącu godzin. Osoba prowadząca zajęcia rozlicza w raporcie miesięcznym prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące realnie przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz stawki dofinansowania.

21. Jakie obowiązki będą należały do osoby realizującej zajęcia sportowe?

Do podstawowych zadań Osoby prowadzącej zajęcia należy: inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i wydarzeń sportowych na Orliku; współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej; współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi; współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej; organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu; angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem Orlik, na którym pracuje Osoba prowadząca zajęcia; prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości realizacji przypisanych jej zdań zgodnie z zapisami Regulaminu i Umowy zlecenia; udział w szkoleniach i wydarzeniach w ramach prowadzonej przez Realizatora krajowego Akademii Sportu Powszechnego.

22. Co w wypadku, kiedy zajęcia nie mogą się odbyć w przypadku losowej czasowej niedyspozycji osoby prowadzącej zajęcia – np. problemy zdrowotne?

JST powinna wziąć pod uwagę m.in. możliwość czasowych niedyspozycji Osób prowadzących zajęcia i zasady realizacji wzajemnych zastępstw. W przypadku występowania czasowej niedyspozycji Osoby prowadzącej zajęcia, przypisane jej w harmonogramie zajęcie co do zasady powinny być prowadzone przez inną zakwalifikowaną do Programu Osobę prowadzącą zajęcia.

23. Co w przypadku kiedy nie ma możliwości zastąpienia inną osobą z którą jest podpisana umowa i trzeba wprowadzić nową osobę?

W przypadku takiej sytuacji, JST jest zobowiązana, w jak najkrótszym możliwym terminie, wskazać inną osobę, która będzie realizowała zadania w ramach Programu. Osoba taka powinna spełniać wszystkie kwalifikacje przewidziane dla Osoby prowadzącej zajęcia. Nowa Osoba prowadza zajęcia przed rozpoczęciem powierzonych jej zadań, musi zostać zaakceptowana przez Realizatora krajowego. Dla uniknięcia wątpliwości, JST nie może dopuścić nowej osoby do realizacji zadań w Programie bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Realizatorowi krajowemu, tym samym niedopuszczalne jest zgłaszanie zmian w składzie Osób prowadzących zajęcia po faktycznym zaistnieniu tej zmiany. Realizator krajowy zawiera z Osobą prowadzącą zajęcia Umowę zlecenia. Zawarcie umowy musi nastąpić nie później niż w dniu przystąpienia nowej Osoby prowadzącej zajęcia do wykonywania zadań powierzonych jej na podstawie tej umowy.

24. Czy możliwa jest zmiana osoby prowadzącej zajęcia względem osoby umieszczonej we wniosku po zakwalifikowaniu i przed zawarciem Porozumienia z JST?

Zmiana Osoby prowadzącej zajęcia wskazanej we wniosku dokonana po zakwalifikowaniu Orlika do udziału w Programie i przed zawarciem Porozumienia o współpracy powoduje wykluczenie JST z Programu.

W wyjątkowych, losowych sytuacjach, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami (np. choroba, wypadek), Realizator krajowy dopuszcza możliwość dokonania zmiany Osoby prowadzącej zajęcia lub zmniejszenia zgłoszonej we wniosku liczby Osób prowadzących zajęcia, pod warunkiem wykazania przez Szkołę ww. okoliczności.

Decyzja o dopuszczeniu Szkoły do Programu, pomimo wystąpienia ww. zmian w stosunku do treści złożonego przez Szkołę Wniosku, należy wyłącznie do Realizatora krajowego.

25. Czy zajęcia prowadzone w ramach programu Aktywna Szkoła mogą być łączone z innymi zajęciami sportowymi?

Tak, pod warunkiem, że nie odbywają się w tym samym czasie.

W ramach czasu pracy zaplanowanego w zadaniu Aktywny Orlik, Osoba prowadząca zajęcia nie może realizować jakichkolwiek innych działań w ramach innych stosunków prawnych z jakimkolwiek innym podmiotem (np. prowadzenie zajęć sportowych w lokalnym klubie sportowym).

Osoba prowadząca zajęcia nie może również rozliczać prowadzonych przez siebie zajęć w Zadaniu 2 w ramach innych Zadań realizowanych w programie „Aktywna szkoła”, jak również w ramach innych programów/projektów (w tym programów/projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki np. Program Klub czy Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN).

26. Czy można pobierać opłatę za uczestnictwo dzieci/młodzieży w zajęciach organizowanych w ramach programu Aktywna Szkoła?

Udział w zajęciach realizowanych w ramach Zadania 2 jest bezpłatny.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny.

27. Czy w realizację zadania mogą być zaangażowani wolontariusze?

Tak, w ramach popularyzacji wolontariatu sportowego. Wsparcie wolontariuszy będzie wykorzystywane podczas zajęć sportowych czy podczas organizacji turniejów i wydarzeń sportowych.

28. Na podstawie czego ma być sporządzone rozliczenie?

Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do utworzenia w systemie obsługi programu, w każdym miesiącu realizacji Zadania Aktywny Orlik, miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych (do końca danego miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny) ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć oraz grupy, do której są kierowane zajęcia (w szczególności z podziałem wiekowym np. dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy) oraz dokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu.

Harmonogram podlega każdorazowemu zatwierdzeniu przez Szkołę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od wprowadzenia harmonogramu na Platformę przez Osobę prowadzącą zajęcia.

29. W jaki sposób będą weryfikowane zajęcia i ilość uczestników na zajęciach i czy prowadzący zajęcia raportuje bezpośrednio do operatora czy do JST/AO?

Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do prowadzenia dziennika zajęć w systemie obsługi programu, w tym do stworzenia, w każdym miesiącu realizacji Zadania 2, miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć oraz grupy, do której są kierowane zajęcia (w szczególności z podziałem wiekowym np. dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy).

Raporty każdorazowo będą akceptowany przez JST/AO z realizacji zajęć ujętych w harmonogramie za dany miesiąc.

Zaakceptowany miesięczny raport stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury na podstawie, którego zostanie dokonana wypłata należnego Osobie prowadzącej zajęcia wynagrodzenia. Raport za miesiąc listopad w roku 2024 oraz raport roczny powinien zostać złożony najpóźniej do 10 grudnia danego roku.

30. Do kogo będzie należała odpłatność za prąd, sprzątanie?

Do obowiązków JST należy m.in.: utrzymywania Orlika w stanie bezpiecznym i uporządkowanym oraz dostatecznego wyposażenia go w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć przez Osobę prowadzącą zajęcia, zapewnienia, że Orlik spełnia aktualne budowlane normy użytkowe (PPOŻ, BHP) oraz posiada wykupione ubezpieczenie OC i będzie je posiadał przez cały okres realizacji Zadania 2. Koszty eksploatacji są po stronie właściciela Orlika.

31. Czy będzie można doposażyć obiekty sportowe w sprzęt w ramach projektu?

Program Aktywna Szkoła w zadaniu 2 nie zakłada zakupu sprzętu sportowego.

32. W jakiej sytuacji następuje wykluczenie z Programu czy rozwiązanie umowy/porozumienia?

Jeżeli po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, JST nie dostarczy Realizatorowi krajowemu, w terminie wskazanym przez Realizatora krajowego, podpisanego Porozumienia o współpracy, zakwalifikowana do Programu Szkoła podlega wykluczeniu z Programu. W miejsce wykluczonej Szkoły wchodzi kolejna z listy rezerwowej.

W przypadku, w którym na etapie realizacji Zadania 2 zostanie ujawnione, że Osoba prowadząca zajęcia wskazana przez JST nie posiada kwalifikacji, które zostały przywołane we Wniosku, Realizator krajowy może rozwiązać zawartą z nią Umowę zlecenia.

Rozwiązanie umowy/ porozumienie może nastąpić w przypadku naruszenie jej/jego postanowień zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy/porozumienia. Rozwiązanie Porozumienia z JST powoduje rozwiązanie umów zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia.

33. Czy jest możliwy nabór uzupełniający?

Realizator krajowy ma prawo do przeprowadzenia naboru uzupełniającego w każdym miesiącu trwania Zadania Aktywny Orlik w zależności od posiadanych możliwości finansowych i istniejących lub powstałych wakatów.

W wyniku analizy wniosków powstanie lista Orlików zakwalifikowanych do udziału w Zadaniu Aktywny Orlik oraz lista rezerwowa.

Rekrutacja uzupełniająca będzie polegać na zakwalifikowaniu do Programu kolejnych Orlików z listy rezerwowej.

34. Czy osoba prowadząca zajęcia w ramach zadania „Aktywny Orlik” może być jednocześnie zatrudniona w JST/AO ?

Może ale pod warunkiem, że nie pełni czynności związanych z zarządzeniem Orlikiem (np. nie jest dyrektorem GOSiR) i sama nie weryfikuje swojej pracy.

 

Osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba, która jednocześnie jest zatrudniona lub współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej z JST i, zarazem, na podstawie tak zawartego stosunku prawnego wykonuje czynności w zakresie zarządzania Orlikiem objętym Programem (np. członek Zarządu AO, dyrektor JST/AO).

Powyższe zastrzeżenie dotyczy całego okresu realizacji Zadania Aktywny Orlik. Osoba prowadząca zajęcia nie może jednocześnie być osobą, która w imieniu JST weryfikuje prace Osoby prowadzącej zajęcia zgodnie z zapisami Regulaminu Programu i Porozumienia o współpracy.

x

  Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
  i być zawsze na bieżąco?

  Zostaw swój adres e-mail!

  W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!