Aktywny Weekend (zadanie 1)

Aktywny Weekend

Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele)

1. Kto jest uprawniony do składania wniosków i wzięcia udziału w programie?

Do składania wniosków uprawnione są organy prowadzące szkoły publiczne.

2. W jakim terminie mogą być realizowane zajęcia w zadaniu 1?

W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 marca do 30 listopada.

Sfinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia od dnia 15 marca 2024 r. do dnia zawarcia umów (Porozumień) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zakwalifikowania OPS do udziału w Programie na zasadach przewidzianych w Regulaminie i zawarcia wspomnianych umów.

W sytuacji prowadzenia zajęć od 15 marca, fakt ten powinien zostać wskazany we wniosku. Dodatkowo do Wniosku powinien być załączony harmonogram zajęć, o którym mowa w §9 ust. 6 Regulaminu.

3. Czy JST/Szkoła może złożyć wnioski do wszystkich zadań?

Tak, na każde zadanie wnioskodawca będzie mógł złożyć oddzielny wniosek.

4. Czy Szkoła może złożyć wniosek samodzielnie?

Tak. Działania przypisane OPS mogą być realizowane na zasadach wynikających z Regulaminu przez szkołę publiczną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe jako jednostkę organizacyjną samorządu/innego podmiotu nieposiadającą osobowości/zdolności prawnej (dalej „Szkoła”).

W przypadku, w którym działania przypisane OPS będą realizowane przez Szkołę, stroną zawieranego w ramach Zadania Aktywny Weekend Porozumienia o współpracy będzie OPS jako organ prowadzący szkołę reprezentowany przez dyrektora szkoły działającego na podstawie stosowanego umocowania.

5. Jaki wkład finansowy lub inny wnosi JST?

OPS na potrzeby realizacji Programu udostępni szkolną infrastrukturę sportową. Pomiędzy OPS a Realizatorem krajowym zostanie zawarta umowa („Porozumienie o współpracy”) regulująca zakres i warunki współpracy, w tym w szczególności obowiązki szkoły związane z realizacją Zadania Aktywny Weekend oraz wycenę świadczenia jakim jest udostępnienie sportowej infrastruktury szkolnej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży podczas weekendów (soboty i niedziele).

Nie można udostępniać i planować zajęć na Obiektach, które nie mają fizycznej możliwości ich wykorzystania – brak wolnych godzin, bądź planować zajęć we wszystkich Szkołach bez względu na rzeczywiste zapotrzebowanie.

6. Kiedy i jak można zgłosić się do programu?

Zgłoszenie udziału w Programie na rok 2024 następuje poprzez złożenie stosownego wniosku w formie elektronicznej z wykorzystaniem Platformy (dalej „Wniosek”), który dostępny jest pod adresem: www.aktywnaszkola.pl

Rekrutacja jest prowadzona raz w roku. W 2024 roku rekrutacja zostanie przeprowadzona terminie 2 – 19 kwietnia.

Realizator krajowy zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu trwania rekrutacji wskazanego w Ogłoszeniu o rekrutacji.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Realizatora krajowego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

7. W jakim wymiarze godzin prowadzić należy prowadzić zajęcia sportowe w ramach programu Aktywna Szkoła?

Zajęcia sportowe będą prowadzone w soboty i niedziele w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin tygodniowo (z wyłączeniem dni świątecznych).

Maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) finansowanych w ramach Programu wynosi 50 godzin miesięcznie.

W okresie lipiec – sierpień zajęcia mogą być realizowane również w inne dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku a maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie.

8. Ilu kandydatów prowadzących zajęcia może zgłosić OPS do wzięcia udziału w zadaniu?

OPS może zgłosić dowolną liczbę kandydatów/kandydatek na Osoby prowadzące zajęcia pod warunkiem zachowania przez wszystkie Osoby prowadzące zajęcia łącznego limitu godzin, o którym mowa w §5 ust. 9 Regulaminu.

Pod tym samym warunkiem OPS może zgłosić dowolną liczbę Obiektów, jeżeli Szkoła nimi dysponuje. OPS zgłasza we Wniosku kandydata/kandydatkę na Osobę prowadzącą zajęcia, który/która posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych na Obiekcie.

9. Czy można wpisać do zadania kilku prowadzących zajęcia traktując, że jeden z nich będzie tzw. głównym prowadzącym, a pozostali będą go tylko zastępować w razie nieobecności lub będą zajęcia prowadzić rotacyjnie np. co miesiąc?

Nie ma tzw. głównego prowadzącego. Określając liczbę kandydatów/kandydatek OPS powinna wziąć pod uwagę m.in. możliwość czasowych niedyspozycji Osób prowadzących zajęcia i zasady realizacji wzajemnych zastępstw.

W przypadku występowania czasowej niedyspozycji Osoby prowadzącej zajęcia, przypisane jej w harmonogramie zajęcia, co do zasady, powinny być prowadzone przez inną zakwalifikowaną do Programu Osobę prowadzącą zajęcia.

10. Czy wnioski należy przesłać do operatora drogą pocztową?

Nie. Wnioski składane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu obsługi programu.

Datą złożenia wniosku jest data wysłania wniosku w systemie obsługi programu.

11. Czy przy składaniu wniosku liczy się kolejność złożenia wniosku?

Nie.

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej do dnia wskazanego przez Realizatora krajowego w Ogłoszeniu o rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Jakie kryteria stosowane są przy ocenie wniosków?

W ramach naboru ocenie podlegają kryteria formalne i merytoryczne.

Brane będzie również pod uwagę kryterium terytorialne, infrastrukturalne i populacyjne. W ramach kryteriów formalnych oceniane będzie prawidłowe wypełnienie Wniosku i jego zgodność z zapisami Ogłoszenia o rekrutacji.

W ramach kryteriów merytorycznych oceniane będą: kwalifikacje Osoby prowadzącej zajęcia – jej wiedza, doświadczenie i umiejętności.

JST jest zobowiązana przed wpisaniem we wniosku do zweryfikowania wszelkich dokumentów dotyczących kwalifikacji (w tym informacji) przekazanych jej przez kandydata/kandydatkę na Osobę prowadzącą zajęcia.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. Wniosek podlega ocenie dokonywanej przez Realizatora krajowego zgodnie z zapisami §8 regulaminu Programu.

Ocena Wniosków jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

13. Skąd będziemy wiedzieć, że JST/OPS/Szkoła dostała się do Programu?

Realizator krajowy dokona oceny złożonych wniosków w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o rekrutacji a o dokonanym wyborze poinformuje OPS drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku.

Lista wybranych Szkół zostanie również opublikowana w Portalu Informacyjnym Programu.

Rozpoczęcie zajęć w ramach Zadania Aktywny Weekend nastąpi pod warunkiem zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy OPS a Realizatorem krajowym oraz Umowy zlecenia pomiędzy Realizatorem krajowym a Osobą prowadzącą zajęcia.

14. Jakie warunki musi spełniać osoba prowadząca zajęcia, aby mogła wziąć udział w programie?

Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba wytypowana przez OPS, a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego. OPS zgłasza osobę dającą najlepsze gwarancje prawidłowej realizacji zadań.

Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Weekend mogą być nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego oraz inne osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i umiejętności, umożliwiające prowadzenie zajęć wskazane przez JST.

15. Na podstawie czego ma być sporządzone rozliczenie?

Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do utworzenia w systemie obsługi programu, w każdym miesiącu realizacji Zadania Aktywny Weekend, miesięcznego harmonogramu zajęć sportowych (do końca danego miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny) ze wskazaniem terminów, godzin oraz rodzaju zajęć oraz grupy, do której są kierowane zajęcia (w szczególności z podziałem wiekowym np. dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, seniorzy) oraz dokonywania bieżącej aktualizacji harmonogramu.

Harmonogram podlega każdorazowemu zatwierdzeniu przez Szkołę w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od wprowadzenia harmonogramu na Platformę przez Osobę prowadzącą zajęcia.

16. W jaki sposób będą weryfikowane zajęcia i ilość uczestników na zajęciach i jak osoba prowadząca zajęcia będzie się rozliczać z ich wykonania oraz czy prowadzący zajęcia raportuje bezpośrednio do operatora czy do JST/OPS/SZKOŁY?

Osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do składania miesięcznych raportów oraz rocznego raportu podsumowującego wykonywanie powierzonych jej zadań. Raporty będą składane przy wykorzystaniu Platformy w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przeprowadzone zajęcia. Raporty każdorazowo będą akceptowany przez JST/OPS/Szkołę z realizacji zajęć ujętych w harmonogramie za dany miesiąc. Zaakceptowany miesięczny raport stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury na podstawie, którego zostanie dokonana wypłata należnego Osobie prowadzącej zajęcia wynagrodzenia. Raport za miesiąc listopad w roku 2024 oraz raport roczny powinien zostać złożony najpóźniej do 10 grudnia danego roku.

17. Czy niezrealizowane godziny w danym miesiącu będzie można “odrobić”? Ewentualnie w jakiej formie i do jakiego czasu?

Nie ma możliwości odrobienia nieprzepracowanych w danym miesiącu godzin. Osoba prowadząca zajęcia rozlicza w raporcie miesięcznym prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące realnie przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz stawki dofinansowania.

18. Co w wypadku, kiedy zajęcia nie mogą się odbyć ze względu na chorobę prowadzącego w przypadku losowej czasowej niedyspozycji osoby prowadzącej zajęcia – np. problemy zdrowotne?

Prowadzącego zajęcia powinna zastąpić inna osoba prowadząca zajęcia zgłoszona we wniosku.

Jeżeli nie możliwości przeprowadzenia zastępstwa zajęcia powinny być odwołane i zrealizowane w innym terminie.

19. Co w przypadku kiedy nie ma możliwości zastąpienia inną osobą z którą jest podpisana umowa i trzeba wprowadzić nową osobę?

W przypadku takiej sytuacji OPS jest zobowiązany, w jak najkrótszym możliwym terminie, wskazać inną osobę, która będzie realizowała zadania w ramach Programu. Osoba taka powinna spełniać wszystkie kwalifikacje przewidziane dla Osoby prowadzącej zajęcia.

Nowa Osoba prowadza zajęcia przed rozpoczęciem powierzonych jej zadań, musi zostać zaakceptowana przez Realizatora krajowego. Dla uniknięcia wątpliwości, OPS nie może dopuścić nowej osoby do realizacji zadań w Programie bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Realizatorowi krajowemu, tym samym niedopuszczalne jest zgłaszanie zmian w składzie Osób prowadzących zajęcia po faktycznym zaistnieniu tej zmiany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu.

20. Czy możliwa jest zmiana osoby prowadzącej zajęcia względem osoby umieszczonej we wniosku po zakwalifikowaniu i przed zawarciem Porozumienia z JST?

Zmiana Osoby prowadzącej zajęcia wskazanej we Wniosku dokonana po zakwalifikowaniu Szkoły do udziału w Programie i przed zawarciem Porozumienia o współpracy powoduje wykluczenie Szkoły z Programu. W wyjątkowych, losowych sytuacjach, spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami (np. choroba, wypadek), Realizator krajowy dopuszcza możliwość dokonania zmiany Osoby prowadzącej zajęcia lub zmniejszenia zgłoszonej we Wniosku liczby Osób prowadzących zajęcia, pod warunkiem wykazania przez Szkołę ww. okoliczności. Decyzja o dopuszczeniu Szkoły do Programu, pomimo wystąpienia ww. zmian w stosunku do treści złożonego przez Szkołę Wniosku, należy wyłącznie do Realizatora krajowego.

21. Czy zajęcia prowadzone w ramach programu Aktywna Szkoła mogą być łączone z innymi zajęciami sportowymi?

Nie. W trakcie realizowania zajęć w ramach Zadania Aktywny Weekend Osoba prowadząca zajęcia nie może realizować jakichkolwiek innych działań w ramach innych stosunków prawnych łączących Osobę prowadząca zajęcia z jakimkolwiek innym podmiotem (np. inne zajęcia sportowe finansowane z innych źródeł). Osoba prowadząca zajęcia nie może rozliczać prowadzonych przez siebie zajęć w ramach Zadania Aktywny Weekend w ramach innych Zadań realizowanych w ramach Programu, jak również w ramach innych programów/projektów (w tym programów/projektów finansowanych ze środków Ministra Sportu i Turystyki).

22. Czy można pobierać opłatę za uczestnictwo dzieci/młodzieży w zajęciach organizowanych w ramach programu Aktywna Szkoła?

Udział w zajęciach realizowanych w ramach Zadania 1 jest bezpłatny.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny.

23. Czy na zajęcia mają być przyjmowane wszystkie chętne dzieci i młodzież?

Zadanie 1 polega na wspieraniu działań sportowych na terenie szkół w weekendy, służyć ma upowszechnianiu i rozwojowi sportu wśród społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

24. Czy w realizację zadania mogą być zaangażowani wolontariusze?

Tak w ramach popularyzacji wolontariatu sportowego. Wsparcie wolontariuszy będzie wykorzystywane podczas zajęć sportowych czy podczas organizacji turniejów i wydarzeń sportowych.

25. W jakiej sytuacji następuje wykluczenie z Programu czy rozwiązanie umowy/porozumienia?

Jeżeli po zakwalifikowaniu do udziału w Programie, JST nie dostarczy Realizatorowi krajowemu, w terminie wskazanym przez Realizatora krajowego, podpisanego Porozumienia o współpracy, zakwalifikowana do Programu Szkoła podlega wykluczeniu z Programu. W miejsce wykluczonej Szkoły wchodzi kolejna z listy rezerwowej.

W przypadku, w którym na etapie realizacji Zadania 1 zostanie ujawnione, że Osoba prowadząca zajęcia wskazana przez JST nie posiada kwalifikacji, które zostały przywołane we Wniosku, Realizator krajowy może rozwiązać zawartą z nią Umowę zlecenia.

26. Czy jest możliwy nabór uzupełniający?

Przeprowadzenie naboru uzupełniającego uzależnione jest wyłącznie od decyzji Realizatora krajowego.

Realizator krajowy ma prawo do przeprowadzenia naboru uzupełniającego w każdym miesiącu trwania Zadania Aktywny Weekend w zależności od posiadanych możliwości finansowych i istniejących lub powstałych wakatów.

 

27. Jaki sprzęt sportowy będzie można zakupić w ramach Programu i na jakich zasadach?

Szkoły wyłonione w ramach niniejszego zadania będą miały, zgodnie z zapisem w Programie możliwość uzyskania wsparcia finansowego w wys. 25 tys. zł na zakup sprzętu sportowego.

Będzie to odrębne działanie realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

28. Czy jeden nauczyciel może brać udział w dwóch zadaniach?

Tak. Warunkiem uczestnictwa na takich zasadach jest prowadzenie zajęć w innych terminach i rozliczanie ich osobno systemie obsługi programu zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu oraz zawartych umów.

29. Co w sytuacji jeśli dwóch prowadzących zajęcia prowadzi je w tych samych godzinach?

Jest to możliwe pod warunkiem, że zajęcia realizowane są dla innej grupy uczestników.

x

    Chcesz wiedzieć więcej na temat programu
    i być zawsze na bieżąco?

    Zostaw swój adres e-mail!

    W pierwszy dzień rekrutacji dostaniesz od nas wszystkie najważniejsze informacje!